Kontakt

  OT Energy Services a.s.

  T +420 568 413 111
  F +420 568 413 999
  E obchod@otenergy.eu

  Lokality

  Lokality OT Energy Services a.s.

  OT Energy Services je zastoupena svými pobočkami v 15 lokalitách v České republice a jednou na Slovensku.

  Aktuality

  18. 1. 2016 OT Energy Services a.s. zřizuje stálou provozovnu ve Finsku

  18. 1. 2016

  Na jaře roku 2015 uzavřela OT Energy Services a.s. smlouvu s firmou Rolls Royce o zapojení do projektu na jaderné elektrárně Loviisa – Modernizace „safety" a „non-safety" řídicích systémů.
  Pro safety systémy byla zvolena platforma SPINLINE, pro non-safety systémy byla zvolena technologie firmy Schneider. Pro naši společnost se nejedná z pohledu technického o nic mimořádného, jelikož tento projekt je podobný zakázkám, které jsme realizovali na JE Dukovany v rámci tzv. modulů M1-5 (obnova řídicích systémů).
  Vzhledem k dlouhodobému trvání kontraktu společnost zřídila ve Finsku stálou provozovnu.

  23. 12. 2015 OT Energy Services a.s. se začíná více orientovat do zahraničí a chce využít maximum svých odborníků

  23. 12. 2015

  Elektroenergetický segment trhu, na kterém naše Společnost prioritně vyhledává obchodní příležitosti, prochází v posledním období významnými změnami. Společnou příčinou těchto změn je výrazný a stále pokračující pokles tržní ceny základní komodity tohoto segmentu – elektrické energie. V důsledku této skutečnosti všichni výrobci elektrické energie, stejně jako dodavatelé tepla, musí pro zachování své žádoucí ziskovosti logicky hledat úspory na straně svých nákladů. Všudypřítomný apel na šetření a hledání rezerv dopadá nejen do servisu a provozních nákladů výrobců elektrické energie, ale pochopitelně negativně ovlivňuje i zamýšlené investice. Zhoršující se parametry návratnosti plánovaných investic do údržby a obnovy technologie či v případě nových energetických zdrojů, nejistota samotného ekonomického smyslu takových záměrů, znamená novou situaci i pro naši Společnost. Neurčitost dalšího vývoje celého energetického segmentu, navíc pokřiveného dotační podporou obnovitelných zdrojů, zapříčinila v České republice dramatickou redukci množiny investičních projektů, které by pro naši Společnost znamenaly obchodní příležitosti výrazné finanční hodnoty.
  Jinými slovy záměry investorů na komplexní a rozsáhlé investiční projekty se ruší, odsouvají v čase, případně rozpadají na jednotlivé dílčí malé části. Pokud se po opakovaném přehodnocení investiční záměr nakonec realizuje, stává se při výběru jeho dodavatele jediným parametrem nejnižší nabídnutá cena ve výběrovém řízení. Její následné kontraktační zakotvení navíc rámují pro dodavatele často velmi tvrdé sankční a penalizační smluvní podmínky mnohdy v kombinaci s požadavkem na významné zapojení dodavatele do profinancování jím realizovaných projektů. Ve snaze dosáhnout při výběrovém řízení co nejvyšší konkurence, sahají v poslední době investoři k vědomému snižování vstupních bariér pro případné uchazeče. V takovém případě přichází právě naše Společnost o své konkurenční výhody. Pokud vypisovatel rezignuje na požadavky kvalifikací, referencí, technického řešení či obdobné jiné parametry odbornosti a finanční síly relevantní pro příslušný projekt, může vysoutěžit zajímavě nízkou cenu podpořenou tvrdou smlouvou. Rizikem pro investora zůstává, zda takto vybraný zhotovitel opravdu dílo dokončí v očekávaném čase a kvalitě.
  Co tato situace znamená pro naši Společnost? Nijak neslevujeme z vybudovaného renomé odborně zdatného a finančně silného dodavatele, který svým zákazníkům dodává dílo v souladu s časovými a technickými smluvními parametry. Abychom v zesilujícím konkurenčním prostředí udrželi žádoucí úroveň úspěšnosti našich nabídek, musíme ke každému výběrovému řízení přistupovat velmi specificky a hledat taková technická řešení a dodavatelský model, která přesně odpovídají zadání a povedou k nejnižší ceně. Cokoli nabízeného navíc naši pozici u vypisovatele výběrového řízení nevylepší a bude jím ochotně akceptováno, pouze pokud nenavýší cenu.
  Nemáme jinou cestu, než pokračovat v našem úsilí o rozšiřování zákaznického portfolia. Investiční útlum v našem primárním trhu v České republice znamená rozvíjení našich schopností uplatnit se i v zahraničí. Seznam třiceti zemí, kde již máme úspěšně zrealizované reference, je pro to dobrým základem.
  V posledním období, za vědomí výše uvedených skutečností, podnikla naše společnost několik systémových kroků na podporu našich zahraničních aktivit. Jedním z nich, který vzešel i z požadavků některých zákazníků, bylo rozhodnutí získat certifikaci „Oprávněný hospodářský subjekt" tzv. AEO na podporu našich exportních aktivit.
  Dne 11. 12. 2015 vydal Celní úřad pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích „Rozhodnutí o vydání osvědčení Oprávněný hospodářský subjekt (AEOF)" s účinností k datu 29. 12. 2015.

  OT Energy Services a.s.

  Významný dodavatel komplexních služeb v oblasti Systémů kontroly a řízení, Průmyslových informačních systémů a Systémů elektro s dlouholetou působností v oblasti jaderné energetiky.

  Investiční dodávky

  Komplexní projekty, dodávky a řízení subdodávek v oblasti průmyslové automatizace, systémů elektro - silnoproudá a slaboproudá zařízení a technického provozu budov.

  chci vědět více

  Optimalizace energetických výroben

  Dodávky komplexních řešení pro automatizované řízení a optimalizaci technologických procesů a asset management.

  chci vědět více

  Průmyslový servis

  Servisní služby v oblasti automatických systémů řízení technologických procesů a elektrozařízení pro průmyslové aplikace, servis systémů technické ochrany budov, měření emisí a metrologické služby.

  chci vědět více
  přehrát video